Regulamin

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel Wychowania Fizycznego SLO im. R. Traugutta w Zgierzu, Maciej Kacprzak, oraz Urząd Miasta Zgierza.

 2. Konkurs trwa od 06 grudnia 2019 do 06 lutego 2020.

 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu Miasta Zgierza, którzy mają skończone co najmniej 13 lat. W turnieju nie mogą uczestniczyć uczniowie poniżej 13 roku życia - wymóg podyktowany regulaminem Endomondo.

 4. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności fizycznej (łyżwiarstwo) jak największej ilości uczniów szkół zgierskich, którzy mają skończone co najmniej 13 lat.

 5. Organizator konkursu nie ubezpiecza jego uczestników.

 6. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne - uczestnik ponosi jedynie koszt biletu wstępu na lodowisko i/lub wypożyczenia łyżew.

 7. Uczestnicy konkursu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność - organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu i/lub mieniu wynikłe w skutek udziału uczestników w konkursie.

Picture made by CLYDE from flickr.com

   8. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do kulturalnego zachowania w trakcie pobytu na lodowisku oraz przestrzegania Regulaminu      Lodowiska. 

  9. Uczestnicy konkursu przystępując do rywalizacji zobowiązani są do jazdy na łyżwach tylko i wyłącznie na lodowisku mieszczącym się przy ul. Leśmiana w Zgierzu, a także do zachowania szczególnej uwagi i dbałości o zdrowie oraz mienie swoje, jak  i pozostałych osób przebywających na lodowisku.

   10. Nie dopuszcza się jazdy na łyżwach po zamarzniętych zbiornikach wodnych (sadzawki, stawy, jeziora, rzeki, itp.).

   11. Uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie - jeden uczestnik na jedno urządzenie mobilne.

 

II. NA CZYM POLEGA KONKURS ŁYŻWY SĄ FAJNE

 1. Konkurs polega na pokonaniu na łyżwach możliwie najdłuższego dystansu w  terminie od 06 grudnia 2019 do 06 lutego 2020.

 2. Dystans mierzony jest za pomocą darmowej aplikacji ENDOMONDO zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (smartfon lub tablet) wyposażonym w moduł GPS.

 3. Po zainstalowaniu aplikacji i założeniu konta na stronie www.endomondo.com (dostępne dla osób w wieku 13 lat lub starszych) należy przystąpić do rywalizacji - link do rywalizacji znajduje się na stronie www.lyzwysafajne.pl w zakładce <DOŁĄCZ DO NAS>.

 4. Uczniowie w wieku 13-17 lat zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu SLO im. R. Traugutta w Zgierzu pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w turnieju "Łyżwy są fajne!!!" - formularz zgody rodziców/opiekunów dostępny jest na stronie lyzwysafajne.pl/oswiadczenie. 

 5. Podczas wizyt na lodowisku należy włączyć GPS w urządzeniu mobilnym, uruchomić aplikację Endomondo i z dostępnych dyscyplin wybrać <Jazda na łyżwach>. Po zakończonej jeździe zakończyć trening i połączyć się z Internetem (przez dane komórkowe lub WiFi) w celu aktualizacji danych - aplikacja będzie automatycznie sumować dystans z każdego treningu z wybraną dyscypliną Jazda na łyżwach.

 

III.  PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 1. Jeśli masz mniej niż 13 lat nie możesz przystąpić do konkursu "Łyżwy są fajne!!!" - wymóg podyktowany regulaminem Endomondo.

 2. Jeśli masz 13-17 lat, zanim przystąpisz do rywalizacji, ze strony lyzwysafajne.pl pobierz oświadczenie dla rodziców/opiekunów, które wydrukuj i wypełnione zanieś sekretariatu SLO im. R. Traugutta w Zgierzu - bez tego nie możesz wziąć udziału w turnieju. Następnie wykonaj 3 proste kroki.

 3. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią nie musisz wypełniać oświadczenia, tylko od razu przejdź do 3 prostych kroków.

  KROK 1 z 3. Zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym wyposażonym w moduł GPS (smartfon lub tablet) darmową aplikację ENDOMONDO.

  KROK 2 z 3. Zarejestruj się na stronie www.endomondo.com (dostępne dla osób w wieku 13 lat lub starszych) w nazwie użytkownika podając swoje imię, nazwisko oraz szkołę (np.: Staś Pytalski, Gim 99). W ustawieniach prywatności Endomondo, na czas trwania konkursu Łyżwy są fajne!!!, zaznacz opcję umożliwiającą wszystkim zobaczenie map Twoich treningów.
  Jeśli już posiadasz konto na endomondo.com, to kliknij na <Ustawienia> i dopisz swoją szkołę za swoim nazwiskiem (np.: Staś Pytalski, SP 99 lub Stefek Burczymucha, SLO Traugutt). Pamiętaj, aby na czas trwania konkursu Łyżwy są fajne!!!, zaznaczyć opcję umożliwiającą wszystkim zobaczenie map Twoich treningów.

  Użytkownicy kont nie nazwanych swoim prawdziwym imieniem, nazwiskiem i rodzajem szkoły, a także uczniowie poniżej 13 lat oraz uczniowie, którzy nie dostarczyli pisemnej zgody rodziców/opiekunów nie mogą uczestniczyć w konkursie.

  KROK 3 z 3. Po zainstalowaniu aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym i zarejestrowaniu konta na stronie www.endomondo.com, wejdź na stronę lyzwysafajne.pl, kliknij w zakładkę <DOŁĄCZ DO NAS> i kliknij w klawisz <Dołącz>.
   

 4. Od tego momentu dystans zarejestrowany za pomocą aplikacji Endomondo z zaznaczoną dyscypliną "Jazda na łyżwach" będzie automatycznie sumowany w rywalizacji.

 5. Do konkursu można przystąpić przez cały czas jego trwania, czyli w dniach od 06 grudnia 2019 do 06 lutego 2020

IV.  PUBLIKACJA WYNIKÓW, ZAKOŃCZENIE KONKURSU, NAGRODY

 1. Generalna klasyfikacja konkursu "Łyżwy są fajne!!!" dostępna będzie w zakładce <Wyniki> na stronie lyzwysafajne.pl.

 2. Po zakończeniu konkursu, za pośrednictwem strony lyzwysafajne.pl ogłoszone zostaną jego ostateczne wyniki.

 3. Dla trzech uczestników konkursu, którzy podczas jego trwania jeżdżąc na łyżwach pokonają najdłuższy dystans ufundowane będą nagrody - oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.

 4. Za miejsca I-III przewidziano nagrody, za miejsca I-X pamiątkowe dyplomy - oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.

 5. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy spełnią określone warunki będą mieć szansę otrzymać nagrody niespodzianki - informacja o warunkach otrzymania nagród niespodzianek opublikowana będzie na stronie lyzwysafajne.pl i/lub facebook.com/lyzwysafajne.

 6. Informacja o czasie i miejscu wręczenia nagród niespodzianek oraz dekoracji zwycięzców, opublikowana będzie za pośrednictwem strony lyzwysafajne.pl oraz facebook.com/lyzwysafajne

V.  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM WIZERUNKU

 1. Udział w konkursie "Łyżwy są fajne!!!" jest równoznaczny z domniemaną zgodą na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych, w tym wizerunku, wyrażoną przez każdego pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego przez jego opiekuna prawnego.

 2. Administratorem danych osób zarejestrowanych na stronie endomondo.com i uczestniczących w konkursie jest Under Armour - właściciel aplikacji Endomondo.

 3. Administratorem danych podanych w oświadczeniu i związanych z wyrażeniem zgody na udział w konkursie "Łyżwy są fajne!!!" przez osoby w wieku 13 - 17 lat jest organizator konkursu, Maciej Kacprzak.

 4. Dane podane w oświadczeniu przetwarzane będą w celu dopuszczenia do udziału w konkursie osób w wieku 13 - 17 lat przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu zostaną zniszczone.

 5. Dane uczestników (imię, nazwisko, szkoła, wizerunek w postaci zdjęć i/lub filmów) wykorzystywane będą w sposób nieograniczony czasowo na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej konkursu "Łyżwy są fajne!!!" prowadzonej za pośrednictwem strony www.lyzwysafajne.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Snapchat.

VI.  INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją całości jego regulaminu.

 2. Dopuszcza się zmiany w niniejszym regulaminie. Informacja o zmianach opublikowana będzie na stronie lyzwysafajne.pl/regulamin.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora konkursu. Wszelkie wnioski należy kierować w formie pisemnej na adres lyzwysafajne@gmail.com.